ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรอื่นๆ
วิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร

         สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นว่าเพื่อต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ ปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงาม ปรับค่านิยมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานและเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจตามแนวของพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายภายในศูนย์ราชการฯ โดยให้มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามกาลเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้นำธรรมะไปใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาจิตใจให้แจ่มใส พร้อมรับการสภาวะสังคมในปัจจุบัน
        สถาบันพระปกเกล้า จึงร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้จัดทำหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร” ขึ้น เพื่อให้เป็นหลักสูตรพิเศษตามโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมของสถาบันพระปกเกล้า โดยพัฒนาจากหลักสูตรนักศึกษาครูสมาธิของสถาบันจิตตานุภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา   เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา
2. เพื่อการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจของพนักงานและเจ้าหน้าที่ โดยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจและสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ ธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน
3. เพื่อเผยแพร่สมาธิ เพิ่มพลังจิตตามหลักการของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินฺธโร)

ผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
•   ผู้บริหาร  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่สถาบัน
•   นักศึกษาหรือผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ
•   พนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานเครือข่ายภายในศูนย์ราชการฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  สถาบันฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจ  และสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการ ดำเนินชีวิตประจำวัน
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเผยแพร่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตตามหลักการของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์  สิรินฺธโร) 

“ไม่มีค่าเล่าเรียนภาคทฤษฎีตลอดหลักสูตร”
สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิฯ สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (บี) ชั้น 5 โซนทิศใต้ 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid 19) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 34 (สถาบันพระปกเกล้า) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 และเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงขออนุญาตงดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 10 รายละเอียดตามประกาศสถาบันพลังจิตตานุภาพ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 46 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2563

งดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 10

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ :
นายเอกพงษ์  กิตติวิทยารัตน์ 
โทร.  02-141-9626