ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
การพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2565

 

ประกาศรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการสมัครออนไลน์ที่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ประสานงาน – นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค, นายพงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล
หมายเลขติดต่อ – โทรศัพท์ 0-2141-9576, 0-2-141-9563