ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit)

หลักสูตรหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร การให้บริการสาธารณะ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 26
-----------------------------------

 

ประกาศรายชื่อและเอกสารเพิ่มเติม :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
จันทรา วิไลวรรณ 02-141-9591 ,คมกฤช เพ็ญสุข 02-141-9522,นฤมล อินทรลักษณ์ 02-141-9583