ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย

หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.)
Intermediate Certificate course of Young Leadership in Democratic Governance
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

          ในช่วงเวลาปัจจุบัน กล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกกำลังพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด หรือที่กล่าวกันว่าเป็น ยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นยุคที่การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ในด้านสังคม วัฒนธรรมมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากขึ้น ทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆมีแนวโน้มผูกติดกับตลาดโลกมากขึ้นและการแข่งขันสูงขึ้น ทางด้านการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน คือ การเปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น

          ระบบการเมืองไทยก็ปรากฏแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยตลอดมาเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสการเมืองโลก นอกจากนั้นการปรับตัวให้มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่เกิดควบคู่กันไปด้วยเพื่อรองรับการแข่งขันในด้านต่างๆกับประเทศอื่นๆ ผู้นำหรือผู้บริหารรุ่นใหม่เป็นบุคคลสำคัญที่จะเป็นผู้แสดงหรือสนับสนุนบทบาททางการเมือง ขณะที่สภาพสังคมปัจจุบันที่มีขนาดใหญ่ หลากหลาย ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก “ผู้นำ” แบบเดิมของไทยไม่สามารถแสดงบทบาททางการเมืองให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การเมืองไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ย่อมต้องการ “ผู้นำรุ่นใหม่” เพื่อเข้ามามีบทบาททางการเมืองให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ดังจะเห็นได้จากกรณีการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมยังขาดประสิทธิภาพ สภาวะกรณีเศรษฐกิจตกต่ำในปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งสะท้อนอย่างหนึ่งถึงความสามารถของผู้นำไทยที่มีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้แล้ว นโยบายในระยะยาวสำหรับการพัฒนาสังคมที่สำคัญหลายๆประการก็ไม่ได้รับการวางแผนและเอาใจใส่อย่างจริงจัง

          ดังนั้นในปัจจุบัน สังคมไทยมีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนกว่าเดิม จึงมีความจำเป็นต้องสร้าง “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่มีวิสัยทัศน์ สามารถวิเคราะห์และรับรู้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างถูกต้องเพื่อทำหน้าที่และแสดงบทบาททางการเมืองให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป และตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างเต็มที่สถาบันพระปกเกล้า จึงได้พิจารณาจัดการศึกษาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู้นำการเมืองยุคใหม่ เพื่อให้ผู้นำจากภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคเอกชนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาร่วมคิดหาแนวทางกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดแนวคิด สร้างทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติหน้าที่ในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ที่การเมืองไทยมีการปรับทิศทางไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 12

 

รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์ 0-2141-9583
นางสาวนทพร มุสิกศิลป์ 0-2141-9586
E-mail : pnp@kpi.ac.th

Add Line เพื่อคุยกับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ : https://lin.ee/YbmefVo