ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น

หลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น

            วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าด้พัฒนาและจัดทำหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทราบถึงเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาล สามารถนำไปใช้เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในบริบทต่างๆ อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการบริหารราชการท้องถิ่นด้วยความโปร่งใส เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริต และยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น รุ่นที่ 1 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 19 สิงหาคม 2565 (วันสุดท้ายสมัครได้ถึง 16.30 น.)

รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร 
กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ และแนบเข้าระบบรับสมัครออนไลน์

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการสมัครออนไลน์
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวมนฤดี ทองกำพร้า 02-141-9574
นางสาวปภาวรินทร์ วิวัฒน์ศิลป์ชัย 02-141-9566