ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

โครงการ

โครงการ
คัดเลือกผู้สมัครหลักสูตรภาษาจีนกลาง สำหรับข้าราชการ ครั้งที่ 16

โครงการคัดเลือกผู้สมัครหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ
(หลักสูตรออนไลน์)

          สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทย - จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และสถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์จะเสริมสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย และเพื่อวางรากฐานความสามารถของบุคลากรไทย จึงได้จัดโครงการหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ครั้งที่ 16 (หลักสูตรออนไลน์)เพื่อเข้ารับการศึกษาภาษาจีนกลางผ่านระบบออนไลน์ โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 1กรกฎาคม 2565 (วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 19.00 - 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 - 11.15 น.)

โครงการคัดเลือกผู้สมัครหลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับข้าราชการ ครั้งที่ 16
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 15 กันยายน 2564 (วันสุดท้ายปิดรับสมัคร 16.30 น.)

รายละเอียดการสมัครและหลักฐานการสมัคร

หลักฐานการสมัคร (กรอกและแนบเข้าระบบรับสมัคร)

ติดต่อสอบถาม
นาวสาวณัฏฐ์นิดา ปิติมล ,โทรศัพท์ 081-9005897
นางสาวศิริกมล จันทรปัญญา