ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
การพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

การยืนยันการเข้ารับการศึกษาอบรม
          ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตรวจสอบรายชื่อจากประกาศทั้งสองฉบับ** และแจ้งยืนยันการเข้าร่วมการศึกษาอบรมผ่านระบบในช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารคู่มือการเข้าศึกษาอบรมที่ส่งไปยังหน่วยงานของท่าน

การเข้าร่วมทดสอบระบบ
        หลักสูตรฯ จะเปิดให้มีการทดสอบระบบเสียงและภาพผ่านโปรแกรม Zoom วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ช่วงเวลา 13.00-14.00 น. หากท่านไม่สะดวกในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขอให้ท่านเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ในวันเรียนจริงก่อนล่วงหน้า 30 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการสมัครออนไลน์ที่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ผู้ประสานงาน – นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค, นายพงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล
หมายเลขติดต่อ – โทรศัพท์ 0-2141-9576, 0-2-141-9563