ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
การพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่ การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยที่รากฐาน แต่อย่างไรก็ตามการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเผชิญปัญหาและอุปสรรคหลากหลายประการ อาทิ ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ปัญหาในพื้นที่ที่ยังแก้ไขไม่ได้เพียงลำพัง ประกอบกับบริบทใหม่ของการเมืองในประเทศ และสถานการณ์โลกที่ท้องถิ่นเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง ฯลฯ ล้วนแต่ถือได้ว่าเป็นความท้าทายใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งโดยตรงและอ้อม จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรู้เท่าทันสถานการณ์ ดำเนินงานเชิงรุก เตรียมการรองรับเพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้รับผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันสามารถสร้างโอกาสแก่ท้องถิ่นและประชาชนในอนาคตด้วย

             ภายใต้บริบทเหล่านี้ ผู้นำและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน จากทัศนคติแบบทำไปวันๆ แบบเดิมๆ และเหมือนๆกัน มาสู่ทัศนคติการทางานที่เชื่อมั่นว่าท้องถิ่นทำได้ ก้าวข้ามพันธนาการของความเป็นระบบราชการหรือวิถีเดิมที่แก้ปัญหาไม่ได้ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งที่การพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์สุขของประชาชนในระยะยาว ทัศนคติแบบนี้จะปลุกเร้าให้ผู้นาและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพลังเชิงสร้างสรรค์ที่จะนำเสนอนวัตกรรมทางการบริหารในการทางานมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการพลังทวีคูณ (synergy) ในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น

           นอกจากนี้ เมื่อมองไปยังการหนุนเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างสรรค์และพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่มีคุณธรรมควบคู่ไปด้วย สถาบันพระปกเกล้า จึงจัดให้มีรางวัลพระปกเกล้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นการประเมินผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ แล้ว ยังให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาบริการสาธารณะที่ดีและมีคุณภาพแก่ประชาชน ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากมาย เกิดนวัตกรรมทางการบริหารที่หลากหลาย อาทิ การสนับสนุนการศึกษา การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น

           จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดให้มี “หลักสูตรการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” โดยมุ่งให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนัก นำไปสู่การพัฒนายกระดับการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดัน หนุนเสริม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พัฒนากิจกรรมและการดำเนินงานอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ สนุกไปกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทางการบริหารในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างสัมฤทธิ์ผล พร้อมที่จะรังสรรค์การดำเนินงานดีๆ เป็นแบบอย่างแก่ท้องถิ่นไทยในภาพรวม

 

 ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
02-141-9564-71