ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
การพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น

        การปกครองท้องถิ่น ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย และเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความสำคัญกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตามเพื่อให้การพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังนั้น มีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับหลายองค์ประกอบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทักษะในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งระบบการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการและสถาบันวิชาการต่างๆ
    

       ที่ผ่านมาเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันวิชาการส่วนใหญ่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่น มากกว่าการพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “สภาท้องถิ่น”


       ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการด้านการเมืองการปกครอง ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ให้แก่ นักการเมือง ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวุฒิบัตร “การพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น” โดยมุ่งหวังให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พึงปรารถนา สามารถดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ