ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตร
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

       หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
--------------------------

         การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนสิ่งสำคัญที่เป็นเป้าหมายสูงสุด คือการดำเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาของประเทศโดยรวมให้บรรลุผล ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทั้งรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนล้วนดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายโดยคณะรัฐมนตรี

         คณะกรรมการจึงเป็นความคาดหวังของสังคมที่จะกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ภายใต้การแข่งขันและโลกของการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน โดยมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ได้รับการยอมรับว่าจะเป็นแนวทางให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการบริหารองค์กรภาครัฐให้ปรับตัวสู่การแข่งขัน ทั้งนี้ มิใช่เพื่อความมั่นคงและความอยู่รอดขององค์กรเท่านั้น แต่เพื่อสิ่งสำคัญที่สุด คือความเจริญเติบโตขององค์กรเพื่อเป็นองค์กรภาครัฐที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ

         หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” จึงได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการกำกับดูแลกิจการของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินกิจการอยู่ได้ โดยได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากประชาชน ภายใต้แนวทางที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

        รูปแบบและการศึกษาอบรม - การศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การศึกษาอบรมในต่างจังหวัด เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
ช่วงที่ 2 การศึกษาอบรมในกรุงเทพมหานคร เป็นเวลา 6 วัน (สัปดาห์ละ 1 วัน ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์)

หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน” ประจำปี 2562

ายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 22 และรุ่นที่ 23
-------------------------

ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 22

ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 23

กำหนดการพิธีรับวุฒิบัตร ปฐมนิเทศและเปิดการศึกษาอบรม DOWNLOAD

 ติดต่อสอบถาม
นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ โทรศัพท์ : 0 2141 9614
โทรสาร 0 2143 8178 E-mail : narawan@kpi.ac.th

นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ โทรศัพท์ : 0 2141 9694 
โทรสาร 0 2143 8178 E-mail : phootanan@kpi.ac.th