ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

         ตามความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะมีคุณภาพ และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนในสังคมไทยทุกกลุ่มทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการตัดสินใจ เพื่อผู้ที่กำหนดนโยบายจะได้สนองตอบต่อควาต้องการได้ตรงประเด็น เพื่อให้การบริการสาธารณะที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการในกำกับของประธานรัฐสภาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยการสนับสนุนของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) จึงจะจัดทำโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่องการการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ( People’s Audit ) เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนมีความพึงพอใจ เพราะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ โดยในการดำเนินโครงการได้มีความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายราชการ สถาบันวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือสื่อมวลชน

        ดำเนินโครงการวิจัยนี้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัตินำไปปฏิบัติโดยหลักสูตรนี้ได้มีการทดสอบแล้วที่ จ.พิษณุโลกเป็นครั้งแรกและมีการปรับปรุงเพื่อทดสอบในอีก 7จังหวัดคือ สกลนคร เพชรบุรี เชียงราย สงขลา มหาสารคาม นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี
        ผลการทดสอบปรากฏว่าเหมาะสมที่จะนำไปเผยแพร่ต่อไป สถาบันพระปกเกล้า จึงเห็นควรจัดให้มีหลักสูตรนี้อยู่ในสถาบันเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่อย่างกว้างขวางต่อไปโดยให้ชื่อว่า“หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน”

        อนึ่ง หลักสูตรนี้มุ่งหวังที่จะให้ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการให้บริการของหน่วยงาน ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับบริการสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และเป็นผู้ที่มีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะนำเอาแนวคิดการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน People’s Audit ไปใช้พัฒนาหน่วยงานของตนเอง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 24
-----------------------------------

รายชื่อและเอกสารเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เจ้าหน้าที่หลักสูตร People’s Audit
ประสานเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร (การชำระค่าลงทะเบียน-การเดินทาง-ห้องพัก) 
โทร. 02-141-9591 : จันทรา มือถือ : 085-134-9694
02-141-9583 : นฤมล มือถือ : 086-770-5125
02-141-9580 : คมกฤช มือถือ : 087-794-2166