ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร
การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตร การให้บริการสาธารณะ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 25
-----------------------------------

ประกาศรายชื่อและเอกสารเพิ่มเติม :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ประสานเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร (การชำระค่าลงทะเบียน-การเดินทาง-ห้องพัก) 
โทร. 02-141-9591 จันทรา, 02-141-9583 นฤมล, 02-141-9641 คมกฤช