ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายท้องถิ่น

         องค์กรของรัฐฝ่ายปกครองจะดำเนินการที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและหน้าที่ของบุคคลได้ก็เฉพาะที่มีกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น ดังนั้น กฎหมายจึงเป็นทั้งแหล่งที่มาของอำนาจและข้อจำกัดในการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองในขณะเดียวกัน กฎหมายจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานขององค์กรของรัฐฝ่ายปกครองให้สัมฤทธิ์ผล โดยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมาะสม จึงจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอำนาจทางพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดทำบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรส่วนท้องถิ่นโดยตรง ที่ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรส่วนท้องถิ่น ไปใช้บังคับกับบุคคลอื่น และที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรอื่น รวมทั้งกำหนดกลไกการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และชอบด้วยกฎหมาย วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดให้มีหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านกฎหมายท้องถิ่น สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและขอบเขตการใช้อำนาจหน้าที่ของตน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และชอบด้วยกฎหมาย

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
-----------------------------------

ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร

การรับสมัคร

  1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
  2. ในการสมัคร ผู้สมัครหรือตัวแทนของผู้สมัครต้องนำส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูล และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนตามที่กำหนด  โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันพระปกเกล้า หรือจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์  ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าจะไม่รับใบสมัครที่มีหลักฐานไม่ครบตามที่กำหนด
  3. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไม่รับใบสมัครทางโทรสาร

 

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ  อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9576
นางสาวสุมามาลย์  ชาวนา หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9569

 

 

อยู่ในช่วงทดสอบระบบ
ยังไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้