ขึ้นไปบนสุด

รายละเอียดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ยืนยันลงทะเบียน

พิมพ์ใบสมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
         (Advanced Certificate Course in Politics and Governance in Democratic Systems for Executives)
--------------------------------------------------------------------

 

          แม้ระบอบประชาธิปไตยจะมีพัฒนาการตั้งแต่ปี 2475 แต่การพัฒนาส่วนใหญ่เป็นแต่เพียงในรูปแบบเท่านั้น มีการหยุดชะงักเป็นช่วงๆ จนมีการตั้งข้อสังเกตว่า แม้รูปแบบการปกครองประเทศจะดูเป็นประชาธิปไตย แต่สาระและกระบวนการบริหารบ้านเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะคนไทยยังมีความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ไม่เอื้อต่อการสร้างประชาธิปไตยในสาระอาทิ ค่านิยมในระบบอุปถัมภ์ และการปฏิเสธความหลากหลายแบบพหุนิยม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้นำมาซึ่งความขัดแย้งในสังคม จนเกิดการเผชิญหน้ากันอย่างต่อเนื่องระหว่าง “ประชาธิปไตยแบบตะวันตก” และ “ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ”

         โดยที่สถาบันพระปกเกล้า ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 ให้เป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติที่มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อสันติสุข สถาพรในสังคมไทย มีหน้าที่ส่งเสริมประชาธิปไตยให้หยั่งรากลึกในสังคมไทยทั้งในรูปแบบและสาระ เพื่อให้การบริหารสังคมก่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงแก่คนไทยทั้งปวง จึงได้จัดกิจกรรมหลายประการที่มุ่งไปสู่วัตถุประสงค์หลักดังกล่าว ทั้งการศึกษาวิจัย การให้การศึกษาอบรม การเผยแพร่และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยในวงกว้าง

         ในบรรดากิจกรรมที่หลากหลายนั้น สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้นำทางความคิดในสังคมไทยได้มาร่วมกันกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ แสวงหาแนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยเพื่อสันติ สุขสถาพรอย่างแท้จริงแก่คนไทยทั้งชาติ และนำแนวทางดังกล่าวที่เกิดจากความเข้าใจร่วมกัน การมีทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมประชาธิปไตยที่แสวงหาร่วมกันนั้น ไปร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทยต่อไปในฐานะเครือข่าย “นักพัฒนาประชาธิปไตย”


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24

-------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรายชื่อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 หมายเหตุ  

  • กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมลำดับที่ 3 และ 4 ทางสถาบันถือว่าสละสิทธิเข้ารับการศึกษา
  • เรียนทุกวันอังคารและพุธ เวลา 08.00-12.10 น. สถาบันฯ สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลาได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันพระปกเกล้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว กำหนดการกิจกรรมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  จึงขอให้ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการศึกษาติดตามข่าวสารข้อมูลข่าวสารจากสถาบันพระปกเกล้าอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถาม :
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
1.นางนันท์นรินทร์ วุฒิการณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9584

2.นางสาวนฤมล อินทรลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9583
3.นายวงศกร นาคนาวา หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9585

เอกสารรุ่นที่ผ่านมา